Relacje inwestorskie

Poznaj iteo

Każdy doskonały przepis ma ten jeden sekretny składnik, który sprawia, że ​​danie jest wyjątkowe

iteo to firma tworząca oprogramowanie szyte na miarę i świadcząca usługi konsultingowe.

Bogata wiedza techniczna i biznesowa
 oraz skrupulatnie dobierane technologie pozwalają nam potraktować każdy projekt indywidualnie i kompleksowo, od konsultingu 
i warsztatów, poprzez design produktu,
 aż po tworzenie oprogramowania, implementację i utrzymanie.

Wspieramy przedsiębiorstwa w efektywnej cyfryzacji usług, produktów i procesów.

Polityka jakości

Priorytetowym celem iteo S.A. z siedzibą w Katowicach jest stałe spełnianie wymagań Klientów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości usług z zakresu projektowania i tworzenia oprogramowania.

Dążeniem iteo S.A. w zakresie Polityki Jakości wśród obecnych i potencjalnych Klientów jest ugruntowanie mocnej pozycji na rynku, pewnego partnera handlowego dbającego o swoich Klientów. Wśród firm konkurencyjnych chcemy być zawsze w czołówce, mając tym samym opinię wyspecjalizowanego dostawcy.

Utrzymanie odpowiedniej jakości oferowanych usług oraz wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy PN–EN ISO 9001:2015 pozwoli Prezesowi Zarządu kierować firmą w nowoczesny sposób, konkurować z firmami działającymi na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, pozwoli także spełniać wszystkie inne stawiane cele do realizacji.

Cel ten realizujemy poprzez:

 • indywidualne i rzetelne podejście do Klienta i zdobycie jego trwałego zaufania,

 • dostarczanie usług zaspokajających w najszerszym stopniu potrzeby Klientów,

 • uwzględnianie kontekstu firmy przy planowaniu działań operacyjnych,

 • ścisłą kontrolę usług na każdym etapie, z wykorzystaniem nowoczesnych metod badań, pomiarów i przesyłania informacji,

 • stałe podnoszenie poziomu wyposażenia i stanu zaplecza technicznego,

 • systematyczne szkolenie personelu umożliwiające właściwe wykorzystanie nowoczesnego sprzętu,

 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych w celu zwiększenia jakości wykonywanej pracy,

 • optymalizację kosztów świadczenia usług oraz wzrost efektywności
  ekonomicznej,

 • określenie i nadzór nad ryzykami i szansami dla realizowanych procesów,

 • ugruntowanie przekonania, że odpowiedzialność za jakość świadczonych usług jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika,

 • ciągłe doskonalenie usług oraz skuteczności Systemu Zarządzania Jakością,

 • spełnienie mających zastosowanie wymagań prawnych, regulacyjnych i innych.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Prezesa Zarządu oraz pracowników firmy o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Klientów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz spełniania wymagań normy PN–EN ISO 9001:2015.

Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Priorytetowym celem iteo S.A. z siedzibą w Katowicach jest przetwarzanie informacji związanych z prowadzoną działalnością z gwarancją zachowania pełnego bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

Stając na stanowisku, że informacja jest strategicznym zasobem każdej Organizacji, wdrożony został System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Naszym Klientom pragniemy zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem, naruszeniem integralności lub zniszczeniem aktywów związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem informacji.

Problematyka ochrony informacji odgrywa istotną rolę w świadomości Zarządu, dlatego też zajmuje ważne miejsce wśród zadań realizowanych przez iteo S.A. i leży w kompetencjach osób w niej zatrudnionych. Zakres ochrony i podjęte środki są adekwatne do własności aktywów związanych z systemami przetwarzania informacji.

iteo S.A. zapewnia bezpieczeństwo informacji poprzez:

 • stałe zarządzanie ryzykiem, na które składa się klasyfikacja zasobów i ich wartości,identyfikacja stopnia zagrożeń i ich następstw przy uwzględnieniu kryteriów takich jak skutki utraty informacji, miejsce występowania, określanie działań zabezpieczających zasoby,

 • zarządzanie zmianami, na które składa się analiza wpływu zmian na poziom bezpieczeństwa oraz zapewnienie pełnej koordynacji podczas wprowadzania zmian,

 • zarządzanie ciągłością organizacji poprzez określanie i wdrażanie instrukcji i procedur awaryjnych.

Głównymi celami stawianymi dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017 są:

 • zapewnienie zgodności z prawem i obowiązującymi przepisami prawnymi, regulacyjnymi i innymi,

 • ochrona systemów przetwarzania informacji przed nieuprawnionym dostępem lub zniszczeniem,

 • stałe podnoszenie świadomości pracowników,

 • zmniejszanie ryzyka utraty informacji,

 • zaangażowanie wszystkich pracowników w ochronę informacji.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest zapewnienie środków niezbędnych do realizacji postawionej Polityki Bezpieczeństwa Informacji, wyznaczania i aktualizacji celów, stosowania zabezpieczeń oraz technik zabezpieczeń, a także świadomość Zarządu oraz pracowników o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa informacji.

Z czego jesteśmy dumni

Odpowiedzialność społeczna

image

Kultura i sztuka

W trosce o lokalny krajobraz kulturowy przeznaczamy 8% naszego zysku na wsparcie Teatru Śląskiego w Katowicach i jego Szkoły Aktorskiej dla młodych talentów. Oprócz tego dzielimy się naszą wiedzą z zakresu projektowania UX pro bono ze studentami ASP.

image

Cele charytatywne

Przeznaczamy 2% naszego zysku na charytatywny program „Się Pomaga”, który zbiera fundusze dla pacjentów wymagających kosztownych zabiegów. Regularnie wspieramy również Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

image

Środowisko

Pracujemy z firmami, które tworzą rozwiązania przyjazne środowisku, ale sami również staramy się działać ekologicznie. Pierwszym krokiem jest posadzenie uli i paneli słonecznych na dachu naszego biura.