Project
STAY
HEALTHY

iteo
Fundusze europejskie
Rzeczpospolita Polska
Śląskie
Europejski fundusz społeczny

Tytuł projektu

Program eliminacji zdrowotnych czynników ryzyka w iteo Sp. z o.o.

Nazwa beneficjenta

iteo Sp. z o. o.

Źródło finansowania

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś Priorytetowa

VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Działanie

8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

Poddziałanie

8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Okres realizacji

od 2020-09-01 do 2021-02-28

Krótki opis projektu

Celem projektu jest wdrożenie programu ukierunkowanego na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w iteo Sp. z o.o. z uwzględnieniem działań szkoleniowych.Modernizacja stanowisk pracy pozwoli na zredukowanie czynników mogących powodować u pracowników dolegliwości zdrowotne związane z układem mięśniowo-szkieletowym, krwionośnym oraz nerwowym, takie jak np. bóle pleców, bóle głowy,zespół cieśni nadgarstka, problemy z krążeniem. Pracownicy zostaną przeszkoleni z radzenia sobie z niekorzystnymi czynnikami zdrowotnymi zidentyfikowanymi w związku z pracą, tak by ograniczyć ich negatywny wpływ na organizm.Programem objęci będą pracownicy iteo zatrudnieni na umowę o pracę w województwie śląskim na min. pół etatu. W ramach projektu stanowiska pracy zostaną wyposażone w ergonomiczny sprzęt w zależności od potrzeb wykazanych w Analizie, będą to m. in. biurka, krzesła, monitory czy słuchawki.Program będzie realizowany przez 6 miesięcy w siedzibie wnioskodawcy, w Katowicach.

Zakładane efekty, główne korzyści

Projekt ma na celu eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, poprzez wyposażenie stanowisk pracy w bardziej ergonomiczny sprzęt oraz przeprowadzenie szkoleń, których potrzeba odbycia została zidentyfikowana w ramach przeprowadzonej Analizy. Pracownicy iteo są narażeni na problemy zdrowotne wynikające z długotrwałej pracy w pozycji siedzącej, pracy obciążającej wzrok oraz pracy wymagającej bardzo wysokiej aktywności umysłowej, a także narażającej pracownika na stres związany z jakością i terminowością prac oraz kontaktami z klientami. Czynniki ryzyka zidentyfikowane podczas analizy zostaną ograniczone dzięki wyposażeniu stanowisk pracy w sprzęt minimalizujący negatywne skutki długotrwałej pracy przed komputerem w siedzącej pozycji, a dzięki przeprowadzonym szkoleniom pracownicy będą mogli sami wprowadzać profilaktykę przeciwko negatywnym czynnikom zdrowotnym, co poprawi ich stan zdrowia.

Wartość projektu

120 621,84 PLN

Finansowanie

 • 102 528,56 zł płatność ze środków europejskich

 • 3 618,66 zł dotacja celowa z budżetu krajowego

 • 14 474,62 zł wkład własny


www.mapadotacji.gov.pl

Fundusze europejskie
Rzeczpospolita Polska
Śląskie
Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Tytuł projektu

Zakup usług proinnowacyjnych w obszarze sprzedaży i obsługi klienta

Nazwa beneficjenta

iteo Sp. z o. o.

Źródło finansowania

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś Priorytetowa

I. Nowoczesna gospodarka

Działanie

1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Okres realizacji

od 2020-11-01 do 2021-07-31

Krótki opis projektu

Projekt swoim zakresem obejmuje zakup trzech usług doradczych:

 • usługę doradczą w obszarze optymalizacji procesów produkcyjnych firmy i struktury zarządzania w celu obsługi nowych typów klientów;

 • doradztwo w zakresie optymalizacji działu sprzedaży z uwzględnieniem potrzeb nowych rynków i typów klientów;

 • doradztwo w zakresie marketingu i promocji na wybranych rynkach międzynarodowych.

Wskazane usługi pozwolą na całkowitą reorganizację podejścia Wnioskodawcy do klientów oraz wprowadzenie nowych standardów obsługi, dzięki czemu sprzedaż Wnioskodawcy wzrośnie, zarówno przez pozyskanie zupełnie nowych klientów, jak i sprostaniu potrzebom aktualnych. Dzięki proinnowacyjnym usługom Wnioskodawca wprowadzi innowacje procesowe, organizacyjne i marketingowe w przedsiębiorstwie.

Zakładane efekty, główne korzyści

Celem projektu jest wypełnienie luk wiedzy Wnioskodawcy. Pozwoli ono na podjęcie dalszych prac związanych z wprowadzeniem innowacji w przedsiębiorstwie. Wprowadzenie innowacji procesowej umożliwi Wnioskodawcy pozyskanie i kompleksową obsługę zleceń od dużych międzynarodowych firm. Osiągnięcie celu projektu nastąpi dzięki realizacji następujących celów szczegółowych:

 • zdobycie wiedzy eksperckiej z zakresu optymalizacji procesów produkcyjnych i struktury zarządzania

 • zdobycie wiedzy eksperckiej o tym, jakie usługi IT są najbardziej pożądane przez dużych klientów oraz co Wnioskodawca powinien wiedzieć, aby sprostać ich wymaganiom

 • zdobycie wiedzy eksperckiej o możliwościach automatyzacji i innowacji w aktualnych procesach w przedsiębiorstwie

 • zdobycie wiedzy jak pozyskiwać klientów nowego typu z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi marketingu on-line

Wartość projektu

141 450,00 PLN

Finansowanie

 • 97 750,00 zł płatność ze środków europejskich

 • 43 700,00 zł wkład własny


www.mapadotacji.gov.pl

This website uses cookies to improve your experience

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>CQRSdrf-yasgMCPWATS